Marketing a rozwój w turystyce

Marketing w turystyce to działalność prowadzona w celu zbadania popytu konsumentów i ich preferencji czy skutecznym zachęceniu do zakupu danych usług.

Sprawny marketing na rynku turystycznym

Rozwój marketingu w turystyce nie był jednak autonomiczny. Praktyka oraz teoria turystycznego marketingu, zostały w pewnej mierze przejęte z doświadczeń przemysłu i handlu. Przełożenie to nie było sprawą prosta. Pomimo korzyści, jakie obiecywała nowa strategia, w krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej. Jej przenikanie do praktyki odbywało się nierównomiernie, jeżeli chodzi o aspekt marketingu.

Zasady oraz podstawowe metody i techniki marketingu są wspólne dla różnych rodzajów działalności gospodarczej. Jednocześnie konkretne rynki odznaczają się pewnymi niepowtarzalnymi cechami, jeżeli chodzi o sprawny marketing. Tak na przykład rynek środków produkcji, różni się od rynku środków konsumpcji, a rynek dóbr materialnych od rynku usług. Na poszczególne rynki mogą oddziaływać również warunki przyrodnicze, społeczne czy polityczne. Wszystko to powoduje, że na gruncie wspomnianej już jedności podstawowych założeń teorii, a także przedmiotu wymiany, stopniowo rozwinęły się koncepcje w różnych dziedzinach gospodarowania.

Jedną z tych pseudoteorii marketingu jest marketing w turystyce. Chociaż marketing ten rozwinął się na gruncie twórczej adaptacji teorii ogólnej, specyfika rynku turystycznego sprawiła, że już w latach sześćdziesiątych naszego stulecia, zaczęto formułować uogólnienia oryginalne, wynikające z praktycznych doświadczeń.

E-marketing a specyfika rynku turystycznego

Fundamentalne znaczenie dla specyfiki marketingu w turystyce, ma złożony charakter produktu. Decydując się na e-marketing należy zaznaczyć, że nie mniej istotne są silne oddziaływania nieekonomicznych zmiennych popytu. Poza tym stawia się na znaczną wrażliwość koniunkturalną czy długość okresów nieaktywności bądź półaktywności rynkowej konsumentów oraz sprzedawców. Wskazuje się także szczególne zasady zarządzania przedsiębiorstwami. Wynikają one z konieczności uwzględniania relacji kosztów stałych oraz zmiennych. Wskazuje się także na determinowane przez sezonowość turystycznego ruchu w odniesieniu do marketingu. Na szczególną uwagę zasługuje e-marketing. Wszystkie te okoliczności wpływają między innymi na segmentację rynku, wybór rynków docelowych, planowanie cyklu życia produktu. Wymienia się także kanały jego dystrybucji, politykę cen oraz promocji.

Sumując, rozwój marketingu turystycznego potwierdza prawidłowości charakterystyczne dla każdej dyscypliny naukowej oraz koncepcji zarządzania, w których trzeba odróżnić specyficzne prawidłowości od rdzenia systemu.