Co to jest akcyza?

Akcyza jest rodzajem podatku selektywnego – tak zwanym podatkiem pośrednim, dostosowanym do regulacji obowiązujących na terenie całej Unii Europejskiej. Akcyza ma wpływ na ostateczną cenę sprzedaży produktów, co oznacza, że podatek ten realnie płacony jest przez konsumenta, czyli nabywcę produktu, jednak prawnie koszty podatku akcyzowego ponosi sprzedawca i  importer towaru oraz jego producent.

Źródłem prawnym podatku akcyzowego są:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 722 ze zmian.; dalej u.p.akc.),

Ustawa z dnia 16 listopada 2020 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (t.j. DZ.U. z 2020 r. poz. 505 ze zmian.),

oraz Dyrektywa Rady 2008/118/WE z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego, uchylająca dyrektywę 92/12/EWG (Dz.U. UE L 9 z 14.01.2009 r., s. 12 ze zmian.)

W marcu 2021 roku ustanowiona została również nowelizacja ustawy – tak zwany pakiet akcyzowy, który ma usprawnić procedury przyznawania akcyzy i wyeliminować przedsiębiorców stosujących nieuczciwe praktyki podatkowe.

Cło a akcyza – czym się różnią?

Zarówno cło, jak i akcyza są podatkami pośrednimi, nakładanymi indywidualnie jest na konkretne kategorie artykułów konsumpcyjnych. wysokość i zakres podatku w przypadku akcyzy i cła ustala państwo.Poza tym, że oba podatki mają na celu wzmacnianie budżetu państwa, posiadają również dodatkowe funkcje. Akcyzą objęte są głównie wyroby alkoholowe i tytoniowe – wzrost kosztu tych produktów poprzez zwiększenie akcyzy może pomóc regulować popyt na nie, a cło nakładane na produkty sprowadzane spoza granic państwa reguluje rodzimy rynek, zwiększając zainteresowanie konsumenta produktami tańszymi, powstającymi w kraju.

za jego odprowadzenie do US odpowiadają podmioty, które zgodnie z zapisami ustawy wykonują określone czynności. 

Jakie produkty obejmuje akcyza?

Produkty, które są objęte akcyzą dzielimy na towary zharmonizowane, czyli podlegające akcyzie na terenie całej Unii Europejskiej. Takimi dobrami są paliwa silnikowe, energia elektryczna, oleje opałowe, gaz oraz napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe, oznaczane specjalną, charakterystyczną banderolą potwierdzającą oryginalność produktów i ich pochodzenie z legalnego źródła.

Towary niezharmonizowane, czyli te, na które wysokość akcyzy regulowana jest indywidualnie przez konkretne państwa, to kosmetyki, perfumy i inne wyroby perfumeryjne, futra naturalne, samochody osobowe i broń. Z tego tytułu tak popularne są zakupy dóbr luksusowych w tak zwanych strefach bezcłowych na lotniskach, a sprowadzanie aut zza granicy wiąże się z opłacaniem za nie między innymi właśnie akcyzy.

Towary objęte akcyzą przechowywać należy w tak zwanym składzie podatkowym. Firma Rusak świadczy usługę składu podatkowego dla towarów z kategorii alkoholi i olejów smarowych. Potrzebujesz wsparcia w obsłudze spraw związanych z akcyzą? sprawdź https://rusak.pl/akcyza by uzyskać pomoc w zakresie organizacji pozwoleń dotyczących towarów akcyzowych, prowadzenia rejestru oraz składaniu wszelkich wniosków.